Nové výzvy OP VVV pro vysoké školy

V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byly dne 5. února 2016 vyhlášeny nové výzvy pro výzkumné organizace a vysoké školy.

Jedná se o výzvu „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“, která je zaměřena na rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím rozvoje výzkumně zaměřených studijních (doktorských) programů.

Za účelem rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů byla vyhlášena také výzva „Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace“, která doplňuje výše uvedenou výzvu a je určena pro rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních (doktorských) programů.

Dále byla vyhlášena ESF výzva pro vysoké školy, která podporuje více opatření v prioritní ose 2. Je zaměřená na zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit a zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů. Dále budou podpořeny projekty zaměřené na zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a projekty usilující o snížení studijní neúspěšnosti studentů. V rámci této výzvy lze žádat rovněž o prostředky na projekty, jejichž cílem je vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy.

Komplementárně k výzvě ESF pro vysoké školy byla vyhlášena také ERDF výzva pro vysoké školy, která je zaměřená na investice do infrastruktury a investičně náročného vybavení. Opatření podpořené v rámci této výzvy mohou navazovat také na projekty financované z minulého programového období.

Příjem žádostí pro všechny uvedené výzvy bude zahájen v pondělí 8. února 2016.

Více informací k vyhlášeným výzvám naleznete na webu MŠMT.

zpět na seznam novinek