Rada pro inovace

je řídícím orgánem RIS3 MSK a je zodpovědná za koordinaci a dohled nad aktivitami inovačního systému Moravskoslezského kraje. Rada pro inovace byla ustavena Radou Moravskoslezského kraje v roce 2013, nicméně neformálně fungovala již od roku 2009. V současnosti funguje Rada pro inovace v počtu 9 stálých členů, kteří dle S3 Guide Evropské komise zastupují podnikatelskou sféru, výzkumné organizace, orgány veřejné správy a intermediární instituce podporující VaVaI. Kromě těchto stálých členů jsou při projednávání konkrétní problematiky na jednání přizváni odborníci na danou oblast.

Rada pro inovace projednává a schvaluje:

  • aktivity pro jednotlivá léta realizace inovační strategie ve formě akčních plánů,
  • úpravy a aktualizace Regionální inovační strategie,
  • další dokumenty týkající se regionálního inovačního systému.

Rada pro inovace se schází pravidelně min. 2x ročně. Zasedání Rady pro inovace (usnášeníschopnost, hlasování, apod.) jsou blíže upraveny ve statutu a jednacím řádu.